REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.aldi-art.pl prowadzony jest przez ALDI – ART Aldona Gil z siedzibą w Bilczy k.Kielc ul. Cisowa 33 26-026 Morawica. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: 959 055 93 09; REGON: 366634468

adres poczty elektronicznej: sklep@aldi-art.pl

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno w przypadku sprzedaży przy udziale konsumentów, jak i do użytkowników będących przedsiębiorcami.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z działalnością Sklepu Internetowego przetwarzane są jedynie w celach oraz w zakresie oznaczonym przez zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący, przekazuje dane osobowe konieczne do sfinalizowania transakcji sprzedaży i wysyłki towaru.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w ofercie sklepu.
 2. Klient/Kupujący ma możliwość dokonania zakupu produktów i towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 3. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez umieszczenie produktu w elektronicznym koszyku w Sklepie Internetowym. Następnie złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu właściwego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym oraz zaznaczeniu na stronie www. Sklepu Internetowego po jego wypełnieniu przycisku/ikony „zamów” i potwierdzeniu woli dokonania zakupu Towaru.
 4. Złożone zamówienie zatwierdzane jest przez Kupującego poprzez użycie przycisku/ikony „kupuję i płacę”
 5. Istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych do treści formularza zamówienia danych na każdym etapie składania zamówienia.
 6. Aby doszło do złożenia skutecznego zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do doręczeń(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących samej umowy tj. określenie kupowanych produktów, ich ilość, miejsce dostawy oraz sposób jej dokonania, czas, rodzaj i sposób płatności.
 7. Złożenie zamówienia jako czynność jest jednorazowe oraz nieodpłatne.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób prowadzących sklep/sprzedawców oraz osób trzecich.
 9. Klient zobowiązany jest do umieszczania i wprowadzania do formularzy prawdziwych danych.
 10. Sprzedawca oraz administratorzy sklepu nie ponoszą odpowiedzialności za wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia błędne bądź nieprawdziwe dane.
 11. Obowiązuje zakaz dostarczania/ publikowania i rozpowszechniania za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 12. Postępowanie reklamacyjne związane z działaniem Sklepu Internetowego (nie obejmująca procedury reklamacji Produktu/Towaru, która została opisana w pkt. 6 Regulaminu)
 13. Klient może składać reklamacje w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: ul. Cisowa 33, Bilcza, 26 – 026 gm. Morawica,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@aldi-art.pl
 14. Reklamacja winna zawierać informację dotyczącą rodzaju i daty nieprawidłowości oraz żądania usunięcia uchybień.
 15. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3.UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje pomiędzy Klientem, a Sprzedającym w drodze złożenia przez Klienta oświadczenia woli za pośrednictwem formularza zamówień, znajdującego się w odpowiedniej zakładce w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami pkt. 2 ust. 3-6 niniejszego Regulaminu.
 2. Cena Produktu/Towaru znajduje się w widocznym miejscu na stronie Sklepu Internetowego i podana jest w walucie PLN (złoty polski).
 3. Podana cena Produktu jest ceną brutto.
 4. Ostateczna cena jest składową ceny towaru (brutto) oraz kosztów wysyłki (uzależnionych od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia i operatora)
 5. Kupujący jest informowany o kosztach zamówienia i dostawy w trakcie składania Zamówienia, oraz w toku zatwierdzenia oświadczenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Zawarcie właściwej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym następuje za pomocą stosownego formularza zamówienia opublikowanego w serwisie. Po wypełnieniu właściwego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym oraz zaznaczeniu na stronie www. Sklepu Internetowego ikony „zamów” i potwierdzeniu woli dokonania zakupu Towar zaznaczeniem ikony „kupuję i płacę”
 7. Po zatwierdzeniu woli zawarcia umowy, Sprzedawca niezwłocznie otrzymuje informację o złożonym zamówieniu i potwierdza jego otrzymanie. Jednocześnie Zamówienie kierowane jest do realizacji.
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stosownej wiadomości e-mail, zawierającej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia, jego przyjęciu do realizacji, czasie realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa powyżej, zostaje definitywnie zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. Treść i zawartość Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona we właściwym systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Klient dysponuje następującymi możliwościami dokonania płatności za zakupiony towar:
  a) płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Terminy dokonywania płatności:
  a) płatność przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku nie dokonania płatności we wskazanym w pkt. 4 ust. 2 a terminie, do czasu rzeczywistej zapłaty wstrzymana jest dostawa towaru od Sprzedającego.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa jest odpłatna, chyba że strony zawartej Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru są oznaczone i udostępnione Klientowi w trakcie zawierania transakcji.
 3. Koszty dostawy wynikają bezpośrednio z cenników dostawców wskazanych w Sklepie Internetowym.
 4. Dostępne są następujące sposoby dostawy: paczka Poczta Polska S.A. po uprzedniej zapłacie, przesyłka kurierska po uprzedniej zapłacie, paczkomat InPost po uprzedniej zapłacie.
 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest niemożliwy.
 6. W przypadku zamówienia i określenia miejsca dostawy poza granicami Rzeczpospolitej zastrzega się wysyłkę za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A, bez możliwości wyboru dostawy przesyłką za pobraniem.
 7. Czas realizacji zamówienia wskazywany jest każdorazowo w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy
 8. W przypadku dokonania zakupu wielu Produktów i wyborze odmiennych terminów i sposobów dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin przyjęty dla realizacji któregokolwiek ze złożonych zamówień.

6. REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. W przypadku złożenia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do jej treści niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Tryb wnoszenia reklamacji przez Klienta:
  a) pisemnie na adres: ul. Cisowa 33, Bilcza, 26 – 026 gm. Morawica,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  sklep@aldi-art.pl.
 6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji Klienta i wykonania uprawnień z rękojmi konieczne stanie się dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobligowany do dostarczenia reklamowanego Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:
 7. Cisowa 33, Bilcza, 26 – 026 gm. Morawica.
 8. Dostarczenie Produktu do Sprzedawcy nie wpływa na bieg 14 dniowego terminu do rozpatrzenia reklamacji.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Klient będący konsumentem ma prawo żądania dochodzenia i rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń wynikających z umowy sprzedaży na zasadach wskazanych i udostępnionych na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
 2. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Klient jest również uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Klient może uzyskać pomoc zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów z wyjątkiem kosztów przesyłki towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone pisemnie i przesłane na adres: ul. Cisowa 33, 26 – 026 Bilcza, gm. Morawica.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wskazane jest, aby Konsument skorzystał z wzoru formularza, jednak nie jest to wymóg konieczny, aby uznać oświadczenie o odstąpieniu za ważne i skuteczne.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 5. W sytuacji odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, uznaje się za niezawartą umowę która pierwotnie została zawarta na odległość.
 6. Obowiązkiem Sprzedawcy jest zwrot Konsumentowi dokonanych przez niego płatności, obejmujących koszty związane z dostawą Produktu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w formie: przelewu na podany przy transakcji rachunek bankowy, przekaz pocztowy na wskazany przez Konsumenta adres bądź inny sposób zwrotu, który wskaże Konsument.
 8. W sytuacji gdy wraz ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca nie otrzyma zwrotu Produktu od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta aż do chwili jego faktycznego zwrotu.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Cisowa 33, Bilcza, 26 – 026 gm. Morawica.
 10. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niepogorszonym i nieużywanym.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu tj. koszty dostawy z powrotem do Sprzedawcy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Poniższe regulacje dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawca dysponuje uprawnieniem do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej
  z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami jedynym dostępnym sposobem płatności, jest przelew środków na rachunek Sprzedawcy. Dodatkowo Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty za zamówiony towar w całości albo części.
 5. Sposób dostawy towaru Sprzedający ustala wraz z Klientem nie będącym Konsumentem indywidualnie.
 6. Dostępne są następujące sposoby dostawy: paczka Poczta Polska S.A. po uprzedniej zapłacie, przesyłka kurierska po uprzedniej zapłacie, paczka za pobraniem Poczta Polska S.A. bądź paczka pobraniowa kurierem.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 8. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zgodnie z art. 558 § 1 k.c. nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Towar oraz kosztów jego dostawy z tytułu
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 13. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem używanym w Sklepie Internetowym jak również właściwym dla zawieranych umów sprzedaży jest język polski.
 2. Treści znajdujące się na witrynie internetowej Sklepu Internetowego, cała jej zawartość, teksty, grafiki, zdjęcia są własnością ALDI – ART Aldona Gil z siedzibą w Bilczy k. Kielc ul. Cisowa 33 26-026 Morawica i objęte są przedmiotem ochrony praw autorskich.
 3. Wykorzystywanie, rozpowszechnianie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą ALDI – ART Aldona Gil z siedzibą w Bilczy k. Kielc ul. Cisowa 33 26-026 Morawica.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w przypadku zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany oddziałują na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Reguaminu okaże się postanowieniem nieważnym nie wpływa to na ważność i skuteczność postanowień całego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa